petitie ahmad

Blind en NietGayGenoeg: stop uitzetting Ahmad naar Iran

Ahmad is blind en gay. Hij kwam naar Nederland omdat zijn leven in Iran in gevaar was. Een enorme stap voor een blinde! De IND beoordeelt asielaanvragen van LHBTI-ers vanuit Westers perspectief. En vindt Ahmad #NietGayGenoeg. Wij willen voorkomen dat hij wordt uitgezet naar Iran. Help je mee?

Wij bezorgde Nederlanders, met een groot hart voor LHBTI-asielzoekers, constateren dat LGBT Asylum Support in september 2017 de petitie #NietGayGenoeg in Den Haag aanbood en in november 2017 verschillende politieke partijen staatssecretaris Mark Harbers via een motie vroegen om de werkinstructie te verbeteren. Dat het enige wat de staatssecretaris tot nu heeft beloofd, is een brief voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. En dat nog steeds LHBTI-asielzoekers zoals Ahmad worden uitgezet naar voor hen onveilige landen.

En wij verzoeken

  • Ahmads uitzetting te voorkomen.
  • LHBTI-asielzoekers eerlijk te beoordelen met een nieuwe werkinstructie die niet vanuit een westerse tunnelvisie kijkt naar een proces van bewustwording of acceptatie.
  • Dat de coming-out in Nederland en contacten met LHBTI-organisaties net zo zwaar meegenomen worden in de beoordeling, er een onafhankelijke geschillencommissie komt en een Roze Team IND, vergelijkbaar met Roze in Blauw, dat meer vertrouwen wekt.

Blind and NotGayEnough: stop expulsion Ahmad to Iran

Ahmad is blind and gay. He came to the Netherlands because his life in Iran was in danger. A huge step for a blind man! The IND assesses asylum applications from LGBTI people from a Western perspective. And finds Ahmad #NietGayGenoeg. We want to prevent him being expelled to Iran. Are you helping?

We concerned  Dutch citizens , with a big heart for LGBTI asylum seekers, note that LGBT Asylum Support in September 2017 offered the petition #NietGayGenoeg in The Hague and in November 2017 asked various political parties State Secretary Mark Harbers to improve the work instruction. The only thing the state secretary has promised to do now is to send a letter to the Lower House for the summer. And that LGBTI asylum seekers such as Ahmad are still being deported to unsafe countries.

And we request:

  • To prevent Ahmad for eviction.
  • LGBTI asylum seekers can be judged fairly with a new work instruction that does not look at a process of awareness or acceptance from a Western tunnel vision.
  • That the coming-out in the Netherlands and contacts with LGBTI organizations are just as important in the assessment, that there is an independent disputes committee and a Pink Team IND, comparable to Roze in Blauw, that creates more trust.

 

Click here to sign the petition